English
ورود
به پرتال معاونت فناوری خوش آمدید
خدمات قابل ارائه آزمایشگاه آنالیز کمی

آناليز روغن دانه آفتابگردان

- شرح آزمون: استخراج روغن و آماده سازي متيل استرهاي اسيدهاي چرب تري گليسيريد براي تجزيه با کروماتوگرافي گازي

- محدوده کاربرد: تعيين درصد اسیدهاي چرب ازکربن 16 تا 20

- روش اصلي مورد استفاده: متيل استرهاي اسيدهاي چرب در در بافت‌هاي مختلف دانه هاي روغني

- مبناي استاندارد : شماره استاندارد INSO 14880

- دستگاهها و تجهيزات مورد استفاده: دستگاه كروماتوگرافي گازي GC (Gas Chromatography)، داراي دتکتور High Voltage و سري کامل ستون‌ها مویئن و نيز  دستگاه كروماتوگرافي مايع   HPLC (High Performance Liquid Chromatography) با استفاده از دتکتور UV-VIS و ستون‌هاي C8, C4, C18  با قابليت آناليز نمونه‌هاي شيميايي، بيولوژيکي، غذايي، دارويي و سموم

- عدم قطعيت: عدم قطعيت نتايج آزمون درسطح اطمينان بزرگتر يا مساوي 95% است

تعرفه آزمون :850000 ریال


آناليز روغن دانه فندق

- شرح آزمون: استخراج روغن و آماده سازي متيل استرهاي اسيدهاي چرب تري گليسيريد براي تجزيه با کروماتوگرافي گازي

- محدوده کاربرد: تعيين درصد اسیدهاي چرب ازکربن 16 تا 20

- روش اصلي مورد استفاده: متيل استرهاي اسيدهاي چرب در در بافت‌هاي مختلف دانه هاي روغني

- مبناي استاندارد : شماره استاندارد INSO 14880

- دستگاهها و تجهيزات مورد استفاده: دستگاه كروماتوگرافي گازي GC (Gas Chromatography)، داراي دتکتور High Voltage و سري کامل ستون‌ها مویئن و نيز   دستگاه كروماتوگرافي مايع   HPLC (High Performance Liquid Chromatography) با استفاده از دتکتور UV-VIS و ستون‌هاي C8, C4, C18  با قابليت آناليز نمونه‌هاي شيميايي، بيولوژيکي، غذايي، دارويي و سموم

- عدم قطعيت: عدم قطعيت نتايج آزمون درسطح اطمينان بزرگتر يا مساوي 95% است

تعرفه آزمون :800000 ریال

آناليز روغن زيتون

- شرح آزمون: استخراج روغن و آماده سازي متيل استرهاي اسيدهاي چرب تري گليسيريد براي تجزيه با کروماتوگرافي گازي

- محدوده کاربرد: تعيين درصد اسیدهاي چرب ازکربن 16 تا 20

- روش اصلي مورد استفاده: متيل استرهاي اسيدهاي چرب در در بافت‌هاي مختلف دانه هاي روغني

- مبناي استاندارد : شماره استاندارد INSO 14880

- دستگاهها و تجهيزات مورد استفاده: دستگاه كروماتوگرافي گازي GC (Gas Chromatography)، داراي دتکتور High Voltage و سري کامل ستون‌ها مویئن و نيز   دستگاه كروماتوگرافي مايع   HPLC (High Performance Liquid Chromatography) با استفاده از دتکتور UV-VIS و ستون‌هاي C8, C4, C18  با قابليت آناليز نمونه‌هاي شيميايي، بيولوژيکي، غذايي، دارويي و سموم

- عدم قطعيت: عدم قطعيت نتايج آزمون درسطح اطمينان بزرگتر يا مساوي 95% است

تعرفه آزمون :800000 ریال

 

آناليز روغن زيتون

- شرح آزمون: شناسائي و تعيين  تركيبات  بيوفنلي در روغن زيتون بوسيله کروماتوگرافي مايع با فشار بالا

- محدوده کاربرد: تعيين درصد اسیدهاي چرب ازکربن 16 تا 20

- روش اصلي مورد استفاده: استفاده از روش HPLC جهت تعيين بيوفنول هاي موجود در روغن درارتباط با کيفيت اين محصول 

- مبناي استاندارد : شماره استاندارد INSO 14880

- دستگاهها و تجهيزات مورد استفاده: دستگاه كروماتوگرافي مايع تهيه‌اي (با خاصيت جداسازي و خالص‌سازي) سيستمHPLC-Prep (High Performance Liquid Chromatography) Preparative با ستون C18 با قابليت آناليز و خالص‌سازي نمونه‌هاي شيميايي، بيولوژيکي، غذايي، دارويي و سموم.

- عدم قطعيت: عدم قطعيت نتايج آزمون درسطح اطمينان بزرگتر يا مساوي 95% است .

تعرفه آزمون :1200000 ریال

 

آناليز روغن زيتون

- شرح آزمون: اندازه گيري ضريب خاموشي در ناحيه ماوراء بنفش به روش جذب

- محدوده کاربرد: nm360-220

- روش اصلي مورد استفاده: تشخيص خلوص و پايداري روغن با قابلیت اندازه گیری

- مبناي استاندارد : شماره استاندارد ISIRI 10503

- دستگاهها و تجهيزات مورد استفاده: دستگاهSpectrophotometer(UV/VIS) با قابلیت اندازه گیری در طول موجهای بین 200 تا 700 نانومتر

- عدم قطعيت: عدم قطعيت نتايج آزمون درسطح اطمينان بزرگتر يا مساوي 95% است

تعرفه آزمون :250000 ریال

اندازه گيري عدد پراکسيد و تعيين نقطه پاياني به روش يدمتري در دانه هاي روغني و روغن زيتون

- شرح آزمون: تعيين هيدروژن پراکسيد توليد شده در اثر تجزيه روغن به وسيله يد سنجي  

- محدوده کاربرد: از صفر تا 30 ميلي اکووالنت در کيلوگرم  meq/kg روغن 

- روش اصلي مورد استفاده: تعيين نقطه پاياني اکسيداسيون به روش يد متري

- مبناي استاندارد : شماره استاندارد (4179) ISIRI

- دستگاهها و تجهيزات مورد استفاده: دستگاهها و تجهيزات خاصي مورد نياز نيست .

- عدم قطعيت: اين آزمون در دامنه کاربرد آزمونهاي تحت سيستم مديريت بر مبناي  17025   نمي باشد .

هزينه آزمون 600000

 

 

 

اندازه گيري عدد اسيدي و اسيديته دانه هاي روغني و روغن زيتون

- شرح آزمون: تعيين مقدار اسيد چرب آزاد بر مبناي اسيد اولئيک   

- محدوده کاربرد: %m/m درصد اسيدهاي چرب آزاد بر وزن نمونه روغن   

- روش اصلي مورد استفاده: عيار سنجي (سنجش اسيد چرب آزاد نمونه) با استفاده از قليا

- مبناي استاندارد : شماره استاندارد (4179) ISIRI

- دستگاهها و تجهيزات مورد استفاده: دستگاهها و تجهيزات خاصي مورد نياز نيست .

- عدم قطعيت: اين آزمون در دامنه کاربرد آزمونهاي تحت سيستم مديريت بر مبناي  17025   نمي باشد .

هزينه آزمون 600000

 

 

فرم درخواست انجام آزمون

فرم تاييد  درخواست

 

 

 

توسعه توسط پرتال سازمانی سورن سیستم شریف