پرسش های متداول

پرسش‌های متداول

- داشتن ایده/طرح فناورانه و نوآورانه - پتانسیل و قابلیت تجاری‌سازی

ایده‌های پذیرفته شده باید: - دارای ویژگی‌های نوآورانه در کسب و کار باشد. - دارای توجیه اقتصادی باشند. - بازار مصرف مشخص و در دسترس داشته باشند. - امکان تولید انبوه میسر باشد. - دارای مدل کسب و کار مشخص باشد. - از مرحله پژوهشی گذر کرده و کار روتین مهندسی نباشد.