پرسش های متداول

پرسش های متداول

- داشتن ایده/طرح فناورانه و نوآورانه - پتانسیل و قابلیت تجاری سازی

ایده های پذیرفته شده باید: - دارای ویژگی های نوآورانه در کسب و کار باشد. - دارای توجیه اقتصادی باشند. - بازار مصرف مشخص و در دسترس داشته باشند. - امکان تولید انبوه میسر باشد. - دارای مدل کسب و کار مشخص باشد. - از مرحله پژوهشی گذر کرده و کار روتین مهندسی نباشد.

اهم اهداف و ماموریت های مرکز - رفع مشکلات ونیازهای فنی صنعت برق کشور از طریق جذب ،پذیرش و حمایت از شرکتهای فناور مستعد - فراهم نمودن زمینه ارتقاء کمی وکیفی آنها در جهت تکمیل چرخه توسعه فناوری آنها - حاکمیت دیدگاه کاربردی ،تفکر تجاری سازی وحرکت نتیجه محور در فعالیت های علمی و پژوهشی - استقرار چهارچوب های مدیریتی و اقتصادی در پروژه ها وطرح های فنی - استفاده از پتانسیل صنعت برق وانرژی کشور در بخش های دولتی وخصوصی ، به ویژه پژوهشگاه نیرو - روان سازی مقررات و تسهیل فرآیند های کاری ومدیریتی مربوط - ایجاد و راهبری شبکه ملی مراکز رشد مرتبط باحوزه برق وانرژی - هموار نمودن مسیر توسعه کسب و کار بین المللی - ایجاد وراهبری شبکه ملی مرکز رشد در حوزه برق و انرژی