فضای اداری

فضای اداری وامکانات

  1. تامین فضای آزمایشگاهی عمومی مجهز
  2. تامین فضای آزمایشگاهی اختصاصی به شرکت های مستقر در دوره رشد و پسا رشد (در صورت امکان)
  3. تامین فضای کارگاهی به شرکت های مستقر در دوره رشد و پسا رشد (در صورت امکان)