تسهیلات و تامین مالی

تسهیلات و تامین مالی

  1. ارائه تسهیلات به واحدهای فناور در صورت امکان
  2. معرفی شرکت ها و واحدهای فناور به سازمان های ارائه دهنده تسهیلات
  3. همکاری با شتاب دهنده ها و سایر سازمان های بخش خصوصی و دولتی جهت معرفی شرکت ها و معرفی واحدهای فناور متقاضی سرمایه گذاری