تخفیف خدمات کارگاهی و آزمایشگاهی

تخفیف خدمات کارگاهی و آزمایشگاهی

شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد زیست فناوری می توانند با معرفی مرکز رشد، از تخفیفات خدمات آزمایشگاهی در آزمایشگاه آنالیز مرکزی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برخوردار شوند.