ناشر منبع

اسلایدر با ساختار و قالب

مرکز رشد زیست فناوری


مرکز رشد زیست فناوری


...

واحدهای فناور بخش دوم تکراری 0

واحدهای فناور8
زیست فناوری کشاورزی


...

فارغ التحصیل


لیست شرکت هاایلیا زیست فناور


آتی ژن کاوش


آزما سلول آریا

...

دوره استقرار

دوره استقرار4
پیش رشد

6
رشد

6
پسا رشد

60
...

لیست شرکت های پسا رشد


لیست شرکت هاتریتا ژن زیست فناور


فرمون پارسیان


ژن درمانی خاورمیانه...

نوآوران فیدار شیمی پلیمر گستر


نوآوران فیدار شیمی پلیمر گستر

تولید مواد شیمیایی در گرید آزمایشگاهی,دارویی و بیولوژیک

تاریخچه شرکت
...

آزما کالا کام


آزما کالا کام

فروش و بازاریابی تجهیزات لوازم و مواد آزمایشگاهی نو و دست دوم

تاریخچه شرکت
1....

تریتا ژن زیست فناور


تریتا ژن زیست فناور

تولید کیت های تشخیص مولکولی IVD

تاریخچه شرکت
تریتاژن
تولیــد کننده کیــت...

فرمون پارسیان


فرمون پارسیان

تولید کننده فرمونهای آفات و عوامل کنترل غیر شیمیایی کشاورزی

تاریخچه شرکت
شرکت در...

ژن درمانی خاورمیانه


ژن درمانی خاورمیانه

تحقیقات سلول درمانی و ژن درمانی

تاریخچه شرکت
شرکت در حوزه‌ی تحقیقات سلول...

مایا زیست


مایا زیست

تولید استارتر- استارتر لبنی و مکمل پروبیوتیک (خوراکی - پودر)

تاریخچه شرکت...

نهاده کارا


نهاده کارا

تولید کودهای بیولوژیک و آلی و مکمل های آکواریومی

تاریخچه شرکت
شرکت زیست فناوران...

لیست شرکت های پیش رشد


لیست شرکت هازیست فناوران ماهان کشت


قارچ شناسان بانژ دارو


هسته طنین زیست فناور

...

لیست شرکت های رشد


لیست شرکت هاالوان بافت آرمان


اوژن فارمد بنیان


ژن سبز زیست نوترکیب...

آستیران


آستیران
ریزجلبک

تاریخچه شرکت

...

نانو سولارژن


نانو سولارژن

تولید کیت های ناباروری

تاریخچه شرکت...

الوان بافت آرمان


الوان بافت آرمان

تولید کشت سلول و بافت

تاریخچه شرکت
در تاریخ 1399/12/09 در اداره ثبت شرکت‌ها...

پرسش های متداول
پرسش های متداول


سوال1. شرايط اولیه پذيرش درمرکز چگونه است ؟


...

نسل جدید آرینا زیست


نسل جدید آرینا زیست

ساخت دستگاه اتوماتیک استخراج DNA

تاریخچه شرکت
با توجه به نیاز تجهیزات...

زیست الهام پارس


زیست الهام پارستاریخچه
سته اولبه این مجموعه در سال 1399 تشکبل شده و تمرکز خود را استفاده از...

ناشر منبع

اسلایدر با ساختار و قالب

مرکز رشد زیست فناوری


مرکز رشد زیست فناوری


...

واحدهای فناور بخش دوم تکراری 0

واحدهای فناور8
زیست فناوری کشاورزی


...

فارغ التحصیل


لیست شرکت هاایلیا زیست فناور


آتی ژن کاوش


آزما سلول آریا

...

دوره استقرار

دوره استقرار4
پیش رشد

6
رشد

6
پسا رشد

60
...

لیست شرکت های پسا رشد


لیست شرکت هاتریتا ژن زیست فناور


فرمون پارسیان


ژن درمانی خاورمیانه...

نوآوران فیدار شیمی پلیمر گستر


نوآوران فیدار شیمی پلیمر گستر

تولید مواد شیمیایی در گرید آزمایشگاهی,دارویی و بیولوژیک

تاریخچه شرکت
...

آزما کالا کام


آزما کالا کام

فروش و بازاریابی تجهیزات لوازم و مواد آزمایشگاهی نو و دست دوم

تاریخچه شرکت
1....

تریتا ژن زیست فناور


تریتا ژن زیست فناور

تولید کیت های تشخیص مولکولی IVD

تاریخچه شرکت
تریتاژن
تولیــد کننده کیــت...

فرمون پارسیان


فرمون پارسیان

تولید کننده فرمونهای آفات و عوامل کنترل غیر شیمیایی کشاورزی

تاریخچه شرکت
شرکت در...

ژن درمانی خاورمیانه


ژن درمانی خاورمیانه

تحقیقات سلول درمانی و ژن درمانی

تاریخچه شرکت
شرکت در حوزه‌ی تحقیقات سلول...

مایا زیست


مایا زیست

تولید استارتر- استارتر لبنی و مکمل پروبیوتیک (خوراکی - پودر)

تاریخچه شرکت...

نهاده کارا


نهاده کارا

تولید کودهای بیولوژیک و آلی و مکمل های آکواریومی

تاریخچه شرکت
شرکت زیست فناوران...

لیست شرکت های پیش رشد


لیست شرکت هازیست فناوران ماهان کشت


قارچ شناسان بانژ دارو


هسته طنین زیست فناور

...

لیست شرکت های رشد


لیست شرکت هاالوان بافت آرمان


اوژن فارمد بنیان


ژن سبز زیست نوترکیب...

آستیران


آستیران
ریزجلبک

تاریخچه شرکت

...

نانو سولارژن


نانو سولارژن

تولید کیت های ناباروری

تاریخچه شرکت...

الوان بافت آرمان


الوان بافت آرمان

تولید کشت سلول و بافت

تاریخچه شرکت
در تاریخ 1399/12/09 در اداره ثبت شرکت‌ها...

پرسش های متداول
پرسش های متداول


سوال1. شرايط اولیه پذيرش درمرکز چگونه است ؟


...

نسل جدید آرینا زیست


نسل جدید آرینا زیست

ساخت دستگاه اتوماتیک استخراج DNA

تاریخچه شرکت
با توجه به نیاز تجهیزات...

زیست الهام پارس


زیست الهام پارستاریخچه
سته اولبه این مجموعه در سال 1399 تشکبل شده و تمرکز خود را استفاده از...

ناشر منبع

اسلایدر با ساختار و قالب

مرکز رشد زیست فناوری


مرکز رشد زیست فناوری


...

واحدهای فناور بخش دوم تکراری 0

واحدهای فناور8
زیست فناوری کشاورزی


...

فارغ التحصیل


لیست شرکت هاایلیا زیست فناور


آتی ژن کاوش


آزما سلول آریا

...

دوره استقرار

دوره استقرار4
پیش رشد

6
رشد

6
پسا رشد

60
...

لیست شرکت های پسا رشد


لیست شرکت هاتریتا ژن زیست فناور


فرمون پارسیان


ژن درمانی خاورمیانه...

نوآوران فیدار شیمی پلیمر گستر


نوآوران فیدار شیمی پلیمر گستر

تولید مواد شیمیایی در گرید آزمایشگاهی,دارویی و بیولوژیک

تاریخچه شرکت
...

آزما کالا کام


آزما کالا کام

فروش و بازاریابی تجهیزات لوازم و مواد آزمایشگاهی نو و دست دوم

تاریخچه شرکت
1....

تریتا ژن زیست فناور


تریتا ژن زیست فناور

تولید کیت های تشخیص مولکولی IVD

تاریخچه شرکت
تریتاژن
تولیــد کننده کیــت...

فرمون پارسیان


فرمون پارسیان

تولید کننده فرمونهای آفات و عوامل کنترل غیر شیمیایی کشاورزی

تاریخچه شرکت
شرکت در...

ژن درمانی خاورمیانه


ژن درمانی خاورمیانه

تحقیقات سلول درمانی و ژن درمانی

تاریخچه شرکت
شرکت در حوزه‌ی تحقیقات سلول...

مایا زیست


مایا زیست

تولید استارتر- استارتر لبنی و مکمل پروبیوتیک (خوراکی - پودر)

تاریخچه شرکت...

نهاده کارا


نهاده کارا

تولید کودهای بیولوژیک و آلی و مکمل های آکواریومی

تاریخچه شرکت
شرکت زیست فناوران...

لیست شرکت های پیش رشد


لیست شرکت هازیست فناوران ماهان کشت


قارچ شناسان بانژ دارو


هسته طنین زیست فناور

...

لیست شرکت های رشد


لیست شرکت هاالوان بافت آرمان


اوژن فارمد بنیان


ژن سبز زیست نوترکیب...

آستیران


آستیران
ریزجلبک

تاریخچه شرکت

...

نانو سولارژن


نانو سولارژن

تولید کیت های ناباروری

تاریخچه شرکت...

الوان بافت آرمان


الوان بافت آرمان

تولید کشت سلول و بافت

تاریخچه شرکت
در تاریخ 1399/12/09 در اداره ثبت شرکت‌ها...

پرسش های متداول
پرسش های متداول


سوال1. شرايط اولیه پذيرش درمرکز چگونه است ؟


...

نسل جدید آرینا زیست


نسل جدید آرینا زیست

ساخت دستگاه اتوماتیک استخراج DNA

تاریخچه شرکت
با توجه به نیاز تجهیزات...

زیست الهام پارس


زیست الهام پارستاریخچه
سته اولبه این مجموعه در سال 1399 تشکبل شده و تمرکز خود را استفاده از...

ناشر منبع

اسلایدر با ساختار و قالب

مرکز رشد زیست فناوری


مرکز رشد زیست فناوری


...

واحدهای فناور بخش دوم تکراری 0

واحدهای فناور8
زیست فناوری کشاورزی


...

فارغ التحصیل


لیست شرکت هاایلیا زیست فناور


آتی ژن کاوش


آزما سلول آریا

...

دوره استقرار

دوره استقرار4
پیش رشد

6
رشد

6
پسا رشد

60
...

لیست شرکت های پسا رشد


لیست شرکت هاتریتا ژن زیست فناور


فرمون پارسیان


ژن درمانی خاورمیانه...

نوآوران فیدار شیمی پلیمر گستر


نوآوران فیدار شیمی پلیمر گستر

تولید مواد شیمیایی در گرید آزمایشگاهی,دارویی و بیولوژیک

تاریخچه شرکت
...

آزما کالا کام


آزما کالا کام

فروش و بازاریابی تجهیزات لوازم و مواد آزمایشگاهی نو و دست دوم

تاریخچه شرکت
1....

تریتا ژن زیست فناور


تریتا ژن زیست فناور

تولید کیت های تشخیص مولکولی IVD

تاریخچه شرکت
تریتاژن
تولیــد کننده کیــت...

فرمون پارسیان


فرمون پارسیان

تولید کننده فرمونهای آفات و عوامل کنترل غیر شیمیایی کشاورزی

تاریخچه شرکت
شرکت در...

ژن درمانی خاورمیانه


ژن درمانی خاورمیانه

تحقیقات سلول درمانی و ژن درمانی

تاریخچه شرکت
شرکت در حوزه‌ی تحقیقات سلول...

مایا زیست


مایا زیست

تولید استارتر- استارتر لبنی و مکمل پروبیوتیک (خوراکی - پودر)

تاریخچه شرکت...

نهاده کارا


نهاده کارا

تولید کودهای بیولوژیک و آلی و مکمل های آکواریومی

تاریخچه شرکت
شرکت زیست فناوران...

لیست شرکت های پیش رشد


لیست شرکت هازیست فناوران ماهان کشت


قارچ شناسان بانژ دارو


هسته طنین زیست فناور

...

لیست شرکت های رشد


لیست شرکت هاالوان بافت آرمان


اوژن فارمد بنیان


ژن سبز زیست نوترکیب...

آستیران


آستیران
ریزجلبک

تاریخچه شرکت

...

نانو سولارژن


نانو سولارژن

تولید کیت های ناباروری

تاریخچه شرکت...

الوان بافت آرمان


الوان بافت آرمان

تولید کشت سلول و بافت

تاریخچه شرکت
در تاریخ 1399/12/09 در اداره ثبت شرکت‌ها...

پرسش های متداول
پرسش های متداول


سوال1. شرايط اولیه پذيرش درمرکز چگونه است ؟


...

نسل جدید آرینا زیست


نسل جدید آرینا زیست

ساخت دستگاه اتوماتیک استخراج DNA

تاریخچه شرکت
با توجه به نیاز تجهیزات...

زیست الهام پارس


زیست الهام پارستاریخچه
سته اولبه این مجموعه در سال 1399 تشکبل شده و تمرکز خود را استفاده از...

ناشر منبع

اسلایدر با ساختار و قالب

مرکز رشد زیست فناوری


مرکز رشد زیست فناوری


...

واحدهای فناور بخش دوم تکراری 0

واحدهای فناور8
زیست فناوری کشاورزی


...

فارغ التحصیل


لیست شرکت هاایلیا زیست فناور


آتی ژن کاوش


آزما سلول آریا

...

دوره استقرار

دوره استقرار4
پیش رشد

6
رشد

6
پسا رشد

60
...

لیست شرکت های پسا رشد


لیست شرکت هاتریتا ژن زیست فناور


فرمون پارسیان


ژن درمانی خاورمیانه...

نوآوران فیدار شیمی پلیمر گستر


نوآوران فیدار شیمی پلیمر گستر

تولید مواد شیمیایی در گرید آزمایشگاهی,دارویی و بیولوژیک

تاریخچه شرکت
...

آزما کالا کام


آزما کالا کام

فروش و بازاریابی تجهیزات لوازم و مواد آزمایشگاهی نو و دست دوم

تاریخچه شرکت
1....

تریتا ژن زیست فناور


تریتا ژن زیست فناور

تولید کیت های تشخیص مولکولی IVD

تاریخچه شرکت
تریتاژن
تولیــد کننده کیــت...

فرمون پارسیان


فرمون پارسیان

تولید کننده فرمونهای آفات و عوامل کنترل غیر شیمیایی کشاورزی

تاریخچه شرکت
شرکت در...

ژن درمانی خاورمیانه


ژن درمانی خاورمیانه

تحقیقات سلول درمانی و ژن درمانی

تاریخچه شرکت
شرکت در حوزه‌ی تحقیقات سلول...

مایا زیست


مایا زیست

تولید استارتر- استارتر لبنی و مکمل پروبیوتیک (خوراکی - پودر)

تاریخچه شرکت...

نهاده کارا


نهاده کارا

تولید کودهای بیولوژیک و آلی و مکمل های آکواریومی

تاریخچه شرکت
شرکت زیست فناوران...

لیست شرکت های پیش رشد


لیست شرکت هازیست فناوران ماهان کشت


قارچ شناسان بانژ دارو


هسته طنین زیست فناور

...

لیست شرکت های رشد


لیست شرکت هاالوان بافت آرمان


اوژن فارمد بنیان


ژن سبز زیست نوترکیب...

آستیران


آستیران
ریزجلبک

تاریخچه شرکت

...

نانو سولارژن


نانو سولارژن

تولید کیت های ناباروری

تاریخچه شرکت...

الوان بافت آرمان


الوان بافت آرمان

تولید کشت سلول و بافت

تاریخچه شرکت
در تاریخ 1399/12/09 در اداره ثبت شرکت‌ها...

پرسش های متداول
پرسش های متداول


سوال1. شرايط اولیه پذيرش درمرکز چگونه است ؟


...

نسل جدید آرینا زیست


نسل جدید آرینا زیست

ساخت دستگاه اتوماتیک استخراج DNA

تاریخچه شرکت
با توجه به نیاز تجهیزات...

زیست الهام پارس


زیست الهام پارستاریخچه
سته اولبه این مجموعه در سال 1399 تشکبل شده و تمرکز خود را استفاده از...

ناشر منبع

اسلایدر با ساختار و قالب

مرکز رشد زیست فناوری


مرکز رشد زیست فناوری


...

واحدهای فناور بخش دوم تکراری 0

واحدهای فناور8
زیست فناوری کشاورزی


...

فارغ التحصیل


لیست شرکت هاایلیا زیست فناور


آتی ژن کاوش


آزما سلول آریا

...

دوره استقرار

دوره استقرار4
پیش رشد

6
رشد

6
پسا رشد

60
...

لیست شرکت های پسا رشد


لیست شرکت هاتریتا ژن زیست فناور


فرمون پارسیان


ژن درمانی خاورمیانه...

نوآوران فیدار شیمی پلیمر گستر


نوآوران فیدار شیمی پلیمر گستر

تولید مواد شیمیایی در گرید آزمایشگاهی,دارویی و بیولوژیک

تاریخچه شرکت
...

آزما کالا کام


آزما کالا کام

فروش و بازاریابی تجهیزات لوازم و مواد آزمایشگاهی نو و دست دوم

تاریخچه شرکت
1....

تریتا ژن زیست فناور


تریتا ژن زیست فناور

تولید کیت های تشخیص مولکولی IVD

تاریخچه شرکت
تریتاژن
تولیــد کننده کیــت...

فرمون پارسیان


فرمون پارسیان

تولید کننده فرمونهای آفات و عوامل کنترل غیر شیمیایی کشاورزی

تاریخچه شرکت
شرکت در...

ژن درمانی خاورمیانه


ژن درمانی خاورمیانه

تحقیقات سلول درمانی و ژن درمانی

تاریخچه شرکت
شرکت در حوزه‌ی تحقیقات سلول...

مایا زیست


مایا زیست

تولید استارتر- استارتر لبنی و مکمل پروبیوتیک (خوراکی - پودر)

تاریخچه شرکت...

نهاده کارا


نهاده کارا

تولید کودهای بیولوژیک و آلی و مکمل های آکواریومی

تاریخچه شرکت
شرکت زیست فناوران...

لیست شرکت های پیش رشد


لیست شرکت هازیست فناوران ماهان کشت


قارچ شناسان بانژ دارو


هسته طنین زیست فناور

...

لیست شرکت های رشد


لیست شرکت هاالوان بافت آرمان


اوژن فارمد بنیان


ژن سبز زیست نوترکیب...

آستیران


آستیران
ریزجلبک

تاریخچه شرکت

...

نانو سولارژن


نانو سولارژن

تولید کیت های ناباروری

تاریخچه شرکت...

الوان بافت آرمان


الوان بافت آرمان

تولید کشت سلول و بافت

تاریخچه شرکت
در تاریخ 1399/12/09 در اداره ثبت شرکت‌ها...

پرسش های متداول
پرسش های متداول


سوال1. شرايط اولیه پذيرش درمرکز چگونه است ؟


...

نسل جدید آرینا زیست


نسل جدید آرینا زیست

ساخت دستگاه اتوماتیک استخراج DNA

تاریخچه شرکت
با توجه به نیاز تجهیزات...

زیست الهام پارس


زیست الهام پارستاریخچه
سته اولبه این مجموعه در سال 1399 تشکبل شده و تمرکز خود را استفاده از...

ناشر منبع

اسلایدر با ساختار و قالب

مرکز رشد زیست فناوری


مرکز رشد زیست فناوری


...

واحدهای فناور بخش دوم تکراری 0

واحدهای فناور8
زیست فناوری کشاورزی


...

فارغ التحصیل


لیست شرکت هاایلیا زیست فناور


آتی ژن کاوش


آزما سلول آریا

...

دوره استقرار

دوره استقرار4
پیش رشد

6
رشد

6
پسا رشد

60
...

لیست شرکت های پسا رشد


لیست شرکت هاتریتا ژن زیست فناور


فرمون پارسیان


ژن درمانی خاورمیانه...

نوآوران فیدار شیمی پلیمر گستر


نوآوران فیدار شیمی پلیمر گستر

تولید مواد شیمیایی در گرید آزمایشگاهی,دارویی و بیولوژیک

تاریخچه شرکت
...

آزما کالا کام


آزما کالا کام

فروش و بازاریابی تجهیزات لوازم و مواد آزمایشگاهی نو و دست دوم

تاریخچه شرکت
1....

تریتا ژن زیست فناور


تریتا ژن زیست فناور

تولید کیت های تشخیص مولکولی IVD

تاریخچه شرکت
تریتاژن
تولیــد کننده کیــت...

فرمون پارسیان


فرمون پارسیان

تولید کننده فرمونهای آفات و عوامل کنترل غیر شیمیایی کشاورزی

تاریخچه شرکت
شرکت در...

ژن درمانی خاورمیانه


ژن درمانی خاورمیانه

تحقیقات سلول درمانی و ژن درمانی

تاریخچه شرکت
شرکت در حوزه‌ی تحقیقات سلول...

مایا زیست


مایا زیست

تولید استارتر- استارتر لبنی و مکمل پروبیوتیک (خوراکی - پودر)

تاریخچه شرکت...

نهاده کارا


نهاده کارا

تولید کودهای بیولوژیک و آلی و مکمل های آکواریومی

تاریخچه شرکت
شرکت زیست فناوران...

لیست شرکت های پیش رشد


لیست شرکت هازیست فناوران ماهان کشت


قارچ شناسان بانژ دارو


هسته طنین زیست فناور

...

لیست شرکت های رشد


لیست شرکت هاالوان بافت آرمان


اوژن فارمد بنیان


ژن سبز زیست نوترکیب...

آستیران


آستیران
ریزجلبک

تاریخچه شرکت

...

نانو سولارژن


نانو سولارژن

تولید کیت های ناباروری

تاریخچه شرکت...

الوان بافت آرمان


الوان بافت آرمان

تولید کشت سلول و بافت

تاریخچه شرکت
در تاریخ 1399/12/09 در اداره ثبت شرکت‌ها...

پرسش های متداول
پرسش های متداول


سوال1. شرايط اولیه پذيرش درمرکز چگونه است ؟


...

نسل جدید آرینا زیست


نسل جدید آرینا زیست

ساخت دستگاه اتوماتیک استخراج DNA

تاریخچه شرکت
با توجه به نیاز تجهیزات...

زیست الهام پارس


زیست الهام پارستاریخچه
سته اولبه این مجموعه در سال 1399 تشکبل شده و تمرکز خود را استفاده از...