اعضاء هیات علمی

گروه زيست فرآورده های گياهي

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

تلفن

ایمیل

مدیر:دکتر کسری اصفهانی

استادیار

44787451

kasra13[a]gmail.com

دکتر تهمینه لهراسبی

استادیار

44787364

lohrasebi[a]nigeb.ac.ir

دکتر علی هاتف سلمانیان

استاد

44787365

salman[a]nigeb.ac.ir

دکتر کمال الدین حق بین

استاد

44787372

kamahl[a] nigeb.ac.ir

دکتر فروغ سنجریان

استادیار

44787453

fsanjarian[a]nigeb.ac.ir

style="font-family:"Times New Roman",serif">دکتر فرهادپور

استادیار

44787305 m-farhadpour[a]nigeb.ac.ir
       

گروه زيست فناوري مولكولي گياهي

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

تلفن

ایمیل

مدیر:دکتر وحید شریعتی

استادیار

v.shariati[a]nigeb.ac.ir

دکتر محمدرضا زمانی

استاد

44787363

zamani[a]nigeb.ac.ir

دکتر مصطفی مطلبی

استاد

44787363

motalebi[a]nigeb.ac.ir

دکتر محمدعلی ملبوبی

استاد

44787369

malboobi[a]nigeb.ac.ir

دکتر امیر موسوی

دانشیار

44787368

m-amir[a]nigeb.ac.ir

دکتر خدیجه رضوی

دانشیار

44787370

razavi[a]nigeb.ac.ir

دکتر سیدمهدی حسینی مزینانی

استاد

44787345

hosseinii[a]nigeb.ac.ir

دکتر سید مهدی علوی

دانشیار

44787425

mealavi[a]nigeb.ac.ir

دکتر سید مهدی سیدی

دانشیار

44787378

seyedi[a]nigeb.ac.ir

ستار طهماسبی انفرادی

دانشیار

44787429

tahmasebi[a]nigeb.ac.ir

گروه زيست فناوري دامي

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

تلفن

ایمیل

مدیر:دکتر مرتضی دلیری

دانشیار

44787385

daliri[a]nigeb.ac.ir

دکتر مهدی شمس آراء

دانشیار

44787414

shamsa[a]nigeb.ac.ir

دکتر فرید حیدری

استادیار

44787413

heidari[a]nigeb.ac.ir

دکتر مجتبی دشتی زاد

استادیار

44787323

dashtizad[a]nigeb.ac.ir

دکترامیر میمندی پور

استادیار

44787459

meimandi[a]nigeb.ac.ir