آزمايشگاه ها و تجهيزات

آزمايشگاه ها و تجهيزات

مرکز ملي تحقيقات موش تراريخت در ساختماني به مساحت 200 متر مربع با قابليت کنترل تردد احداث شده است. مرکز شامل بخش هاي مختلف به قرار زير است:

1-      دو حيوانخانه مجهز به سيستم هاي IVC

2-      اتاق شستشو و استريليزاسيون مجهز به سيستم animal handling workstation و اتوکلاو

3-      تاريک خانه مجهز به دستگاه مستندسازي ژل

4-      سردخانه مجهز به تانک هاي ازت و يخچال و فريزرها

5-      آزمايشگاه بيولوژي مولکولي مجهز به فود لامينار فلو، الکتروپوريتور، ترموسايکلر، ترموميکسر، ميکروسانتريفوژ، و سيستم هاي الکتروفورز

6-      اتاق کشت سلول مجهز به هودهاي بيولوژي کلاس دو، انکوباتور CO2 و سانتريفوژ

7-      آزمايشگاه تراريخت مجهز به ميز گرم کننده، سيستم IVF، انواع انکوباتور، اسمومتر، آون، ميکروسکپ فلئورسنت و اينورت، استريوميکروسکپ، صفحات گرم کننده، سيستم هاي ميکرومني پوليتور، اتاق جراحي، پولر، گريندر و ميکروفورج