هزینه های نگهداری

قابل توجه اعضاء محترم هيات علمي، پژوهشگران، کارشناسان آزمايشگاه و دانشجويان 

فهرست خدمات نگهداري واحد حيوانات آزمايشگاهي

رديف

نام وسيله آزمايشگاهي /حيوان آزمايشگاهي

قيمت روزانه مصوب (ريال)

1

موش آزمايشگاهي

650

2

رت

2500

3

خرگوش

10000

4

قفس تيپ II

2800

5

قفس تيپ III

4200

5

قفس خرگوش

8000