طراحي يك سازه ژنتيكي براي توليد موش تراريخت حامل ژن مقاومت به نئومايسين

طراحي يك سازه ژنتيكي براي توليد موش تراريخت حامل ژن مقاومت به نئومايسين

فهرست خدمات فروش تخصصي واحد حيوانات آزمايشگاهي

رديف

خدمات تخصصي 

قيمت مصوب (ريال)

1

موش باردار (با زمان مشخص)

100000