تزریق سلول های بنیادی جنینی

تزریق سلول های بنیادی جنینی

هدفگيري ژن در سلول های بنیادی جنینی در محیط آزمایشگاه انجام می شود. در اين روش سلول های بنیادی جنيني مورد نظر به درون بلاستوسيست جنین 5/3 روزه تزریق می شوند. سپس این بلاستوسیست ها به درون رحم موش مادر خوانده اي که 5/2 روز از جفت گیری آن می گذرد منتقل می شوند و اجازه داده می شود تا بارداري ايجاد شود. برخي از موش هایی که به دنیا می آیند کایمر خواهند بود. بدين معني که بخش هایی از بدن آنها رنگ جنین میزبان را داشته باشد و بخش هایی ديگر هم رنگ کلنی های سلول بنیادی مي باشند. پس از بلوغ کایمرها با موش طبیعی جفت اندازي مي شوند تا توانایی انتقال جهش به نسل بعد تست شود.

 

شرح خدمات

  • خریداري و نگه داری موش هایی که برای تولید جنین استفاده می شود.
  • ذوب کردن و کشت دادن کلوني از سلول هاي ES که ژن دلخواه در آنها هدفگيري شده است.
  • سوپراوولاسيون ماده هاي دهنده و جفت اندازي آن ها با نرهای فعال
  • تولید موش های مادر خوانده بوسیله جفت انداختن  آن ها با موش های نر وازکتومی شده
  • جدا کردن بلاستوسیست ها از موش های دهنده
  • تزریق سلول هاي ES به بلاستوسیست هاي جدا شده ( تزريق 15-12 سلول بنيادي جنيني به هر بلاستوسيست)
  • انتقال بلاستوسیست ها تزریق شده به رحم موش مادر خوانده 5/2 روزه
  • تحت نظر داشتن مادر خوانده ها قبل و بعد ازتولد نوزادان
  • شناسایی موش های نوزاد کایمر بوسیله رنگ پوست و تعیین جنسیت

 

نکته: ما کلنی های سلول های بنیادی جنینی هدفگيري شده را به درون بلاستوسیست موش های پذیرنده تزریق مي کنيم. تعدادی از بلاستوسیست ها تزریق مي شوند، اما تضمینی در ايجاد موش هاي کايمر و يا امکان انتقال صفت به نسل بعدي وجود ندارد. ما همچنین خدمات کشت سلول های بنیادی را برای مشتریانی که کلنی های سلول های بنیادی را به منظور تزریق به بلاستوسیست تولید می کنند، تامین می کنیم. تزریق شامل تکثیر دو کلني جهت تزریق به بلاستوسیست می باشد.توصیه مي شود که در مورد همه کلنی ها تست مایکوپلاسما و کاریوتایپ انجام شود.