پيوند ها

 

معرفي كميته

معرفی کمیته نشر آثار علمی:
کمیته نشر آثار علمی از معاون پژوهشی (رئیس کمیته)، مدیریت  واحد کتابخانه و مرکز اسناد (دبیر کمیته)، مدیر مسئول انتشارات، نمایندگان معاونت‌های پشتیبانی و فناوری (با معرفی معاونت‌های مربوطه) و نمایندگان پژوهشکده‌ها  (عضو هیئت علمی آشنا به امور نشر و تحقیق با معرفی روسای پژوهشکده‌ها)  با حکم معاونت پژوهشی تشکیل می‌شود.
وظیفه اصلی کمیته نشر بررسی آثار رسیده به کمیته بر اساس دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های موجود است. تاکنون40 عنوان  کتاب در کمیته نشر چاپ شده و چندین کتاب دیگر در مراحل مختلف داوری، ویراستاری و.... قرار دارنند.
خط و مشی  و اهداف کمیته نشر آثار علمی:
الف- بسترسازی در زمینه ایجاد و بهبود انگیزه در اعضای هیئت علمی و پژوهشگران به منظور افزایش فعالیت‌های نشر کتاب‌های علمی در حوزه زیست فناوری و ژنتیک
ب- جهت دهی به تالیف و ترجمه کتب مرتبط با حوزه زیست فناوری و ژنتیک
ج- چاپ و نشر آثار پژوهشگران و دستاوردهای تحقیقاتی آنان در حوزه زیست فناوری و ژنتیک
د- فراهم کردن زمینه‌هاي رشد کیفی و کمی انتشارات پژوهشگاه
ه- شناساندن توانایی‌هاي علمی و پژوهشی دانشمندان ایرانی به اندیشمندان سایر کشورها از طریق چاپ و انتشار آثار مربوط به آن‌ها
و- کمک به دانش‌افزایی اعضاي هیئت علمی، دانشجویان، اندیشمندان و سایر افراد جامعه از طریق نشر آثار ارزنده‌ي پژوهشگران و اندیشمندان
وظایف کمیته نشر آثار علمی:
الف- تعین اولویت ها، خط مشی ها و سیاست های نشر در چهارچوب اهداف پژوهشگاه
ب- هدایت پژوهشگران، پدیدآورندگان و مترجمان دانشگاهی به سمت نگارش و تدوین آثار ارزنده علمی
ج- نشر آثار تالیفی اصیل و ترجمه ای ارزنده اعضای هیئت علمی پژوهشگاه و سایر مراکز علمی و دانشگاهی
د- تنظیم و تصویب آیین نامه های اجرایی کمیته نشر آثار علمی
ه- بررسی آثار رسیده به کمیته، تعیین داوران، بررسی و ارزیابی نظر داوران و اظهار نظر نهایی در مورد آثار تالیفی و ترجمه ای بررسی شده در کمیته
و- انجام امور مرتبط با حقوق مادی و معنوی  صاحبان اثر، داوران و  ویراستاران در چهار چوب آیین نامه اجرایی
ز- تنظیم و نظارت بر عقد قراردادها و نظارت بر حسن اجرای آنها
ح- تصمیم گیری در خصوص شکل نشر، قطع، شمارگان و تعیین قیمت اثر
ط- تصمیم گیری و هماهنگی های لازم برای ویراستاری، نمونه خوانی، صفحه آرایی، طراحی جلد، ارسال به چاپخانه، صحافی آثار و توزیع کتب منتشره
ی- اخذ شابک (ISBN)،  فیپا، مجوز چاپ، اعلام وصول و انجام سایر مراحل اداری لازم
* تصمیم گیری و هماهنگی های لازم برای ویراستاری، نمونه خوانی، صفحه آرایی، طراحی جلد، ارسال به چاپخانه، صحافی آثار و توزیع کتب منتشره
* اخذ ISBN، اخذ فیپا، اخذ مجوز چاپ، اخذ اعلام وصول و سایر مراحل اداری لازم