ناشران

معرفي كتابخانه

معرفی کتابخانه

کتابخانه پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری یکی از مهم ترین و جامع ترین کتابخانه ها در زمینه موضوعی خود می باشد. هدف اصلی کتابخانه انتخاب وگرد آوری و ساماندهی منابع علمی وتخصصی اعم از چاپی و غیرچاپی در زمینه های پژوهشی پژوشگاه می باشد. کتابخانه پژوهشگاه افتخار دارد که توانسته است این مهم را بخوبی انجام دهد.

لينك ها

لینک ها

nigeb.ac.ir
www.google.com
www.yahoo.com
www.magiran.com
www.gigalib.org
www.recest.ac.ir