اهداف و برنامه ها

اهداف و برنامه ها:
چشم انداز:
كسب جايگاه پيشرو در ايجاد بسترها و تدوين الزامات حقوقي و قانوني توسعه فناوريهاي زيستي، خلق ثروت از علم در سطح ملي و منطقه.
اهداف:
1.    ايجاد بسترها و الزامات حقوقي و قانوني انتقال فناوري.
2.    ايجاد بسترها و الزامات حقوقي و قانوني توسعه و توليد فناوري.
3.    ايجاد بسترها و الزامات حقوقي و قانوني خلق ثروت از علم.
4.    رفع موانع حقوقي و قانوني خلق ثروت از علم.
5.    ايجاد بستر مناسب حقوقي و قانوني جهت تبديل پژوهشگاه به پژوهشگاه نسل 3، (كارآفرين و ثروت آفرين).
6.    توانمند سازي اعضاي هيات علمي و كاركنان در دانش و آگاهي حقوقي (حوزه هاي انتقال فناوري، توليد و توسعه فناوري).