اعضاء هیات علمی

گروه  مهندسی  زیست   فرآیند

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

تلفن

ایمیل

مدیر : دینا مرشدی

دانشیار

44787423

morshedi[a]nigeb.ac.ir

مهوش خدابنده

دانشیار

44787355

saba[a]nigeb.ac.ir

فاطمه تابنده

دانشیار

44787359

Taban_f[a]nigeb.ac.ir

ایوب آرپنائی

دانشیار

44787463

aa[a]nigeb.ac.ir

      سعید   امین زاده       دانشیار 44787412   aminzade[a]nigeb.ac.ir

مهدی محمدی

دانشیار

44787461

m.mehdi59[a]gmail.com

پروین شریعتی

استادیار

44787357

shariati[a]nigeb.ac.ir

طیبه باقری لطف آباد

استادیار

44787321

bagheril[a]nigeb.ac.ir

  امیر نوروزی

استادیار

44787349

a.norouzy[a]nigeb.ac.ir

      متین محمودی فر

استادیار

 

matinmahmodifard[a]yahoo.com

گروه  زيست فناوري  سامانه اي

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

تلفن

ایمیل

مدیر:غلامرضا احمديان

دانشیار

44787351

ahmadian[a]nigeb.ac.ir

سید صفا علی فاطمی

استادیار

44787329

sfatemi[a]nigeb.ac.ir

علی اصغر کارخانه ای

دانشیار

44787360

karkhane[a]nigeb.ac.ir

زرين  مينوچهر

دانشیار

44787362

minuchehr[a]nigeb.ac.ir

نجف الهیاری فرد

استادیار

44787471

allahyar[a]nigeb.ac.ir

بیژن بمبئی

استادیار

bambai[a]nigeb.ac.ir

گروه زيست فناوری انرژی و محيط زيست

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

تلفن

ایمیل

مدیر:حسین  شهبانی

دانشیار

44787340

shahbani[a]nigeb.ac.ir

کامبيز  اکبري

دانشیار

44787352

Akbari[a]nigeb.ac.ir

باقر یخچالی

استاد

44787353

bahar[a]nigeb.ac.ir

رضا ذوالفقاری امامه

استادیار

44787476

zolfaghari[a]nigeb.ac.ir