آمار دانشجویان

به نام خدا

آمار دانشجویان پژوهشکده صنعت و محیط زیست از سال 1393 الی 1396(در حال حاضر-فارغ التحصیل)

فارغ التحصیل

در حال حاضر

مقطع  و سال

 

15 نفر

2 نفر

کارشناسی ارشد سال 1393

4 نفر

20 نفر

کارشناسی ارشد سال 1394

-

16 نفر

کارشناسی ارشد سال 1395

-

6 نفر

کارشناسی ارشد سال 1396

 

 

فارغ التحصیل

 

در حال حاضر

مقطع و سال

-

 2 نفر

دکتری سال 1393

-

4 نفر

دکتری سال 1394

-

2 نفر

دکتری سال 1395

-

2 نفر

دکتری سال 1396