معاون پژوهشی

 

دکتر مجتبی دشتی زاد

معاونت پژوهشي

معاونت پژوهشي پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري در زمينه هاي سياست گذاري، مديريت، نظارت و ارزيابي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي اعضاي هيات علمي، دانشجويان و كارشناسان پژوهشگاه فعاليت مي كند. هدف از اين فعاليت ها توليد علم و فناوري در جهت رفع نيازهاي كشور است. بدين منظور اولويت هاي پژوهشي ملي در زمينه هاي مختلف سلامت ، كشاورزي، دام و طيور و آبزيان و صنعت و معدن و محيط زيست كه توسط دستگاه هاي اجرايي كشور تعيين مي شود به عنوان زمينه هاي كاري پژوهشگاه مورد هدف قرار گرفته و فعاليت هاي پژوهشي در اين راستا برنامه ريزي و هدايت مي شود. در ساختار اداري پژوهشگاه سه زير مجموعه، اداره امور پژوهشي، اداره آموزشي و كتابخانه و انتشارات ديده شده است.

اهم فعاليت هاي معاونت پژوهشي:

 • نظارت بر كليه امور پژوهشي، آموزشي، كتابخانه و انتشارات پژوهشگاه
 • بررسي نيازهاي پژوهشي دستگاه هاي اجرايي كشور و اولويت هاي تعيين شده در اسناد راهبردي
 • تعيين اولويت هاي پژوهشي پژوهشكده ها و گروه هاي پژوهشي و اعضاي هيات علمي
 • برنامه ريزي براي اجراي طرح هاي كلان و اولويت دار كه در راستاي رفع نيازهاي كشور مي باشد.
 • هماهنگي برنامه هاي آموزشي، پذيرش دانشجويان، تعيين اساتيد راهنما و برگزاري كلاس هاي درسي مرتبط با پژوهشكده ها و گروه هاي پژوهشي
 • سياستگذاري و برنامه ريزي براي برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت تخصصي نظير كارگاه هاي تئوري و عملي، سمينارها و كنگره ها در سطح ملي و بين المللي
 • برنامه ريزي و نظارت بر امور كتابخانه و انتشارات و تامين منابع و مدارك علمي مورد نياز پژوهشگران پژوهشگاه
 • اعمال نظارت و ارزيابي پروژه هاي تحقيقاتي از طريق شوراي پژوهش و فناوري
 • تدوين، تصويب واجرايي نمودن آئين نامه ها و ضوابط پژوهشي و آموزشي داخلي
 • تدوين، تصويب و اجراي برنامه هاي راهبردي پژوهشي و آموزشي در پژوهشگاه
 • ارزيابي ساليانه فعاليت هاي پژوهشي اعضاي هيات علمي، گروه هاي پژوهشي و پژوهشكده ها و برنامه ريزي جهت ارتقاء سطح كمي و كيفي اين فعاليت ها
 • برنامه ريزي و نظارت بر مسائل ايمني و اخلاقي در انجام تحقيقات و كارهاي آزمايشگاهي و تحقيقات ميداني
 • پيش بيني بودجه تحقيقاتي و آموزشي ساليانه پژوهشگاه
 • برنامه ريزي و تلاش براي افزايش همكاري هاي علمي با ساير موسسات داخل و خارج
 • برنامه ريزي و نظارت بر حسن استفاده و بهره برداري از مواد و تجهيزات و تامين و تكميل امكانات مورد نياز تحقيقاتي اعضاي هيات علمي
 • برگزاري جلسات كميته ها و شوراهاي تخصصي مرتبط با آموزشي ، پژوهشي، كتابخانه و انتشارات، ايمني و اخلاق زيستي