تست

شرح وظايف و اختيارات مديريت طرح، برنامه و تحول اداري

 •    نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین ومقررات مربوط به امور استخدامی  و مالی و معاملاتی، اساسنامه، تشکيلات و دستورالعمل هاي داخلي پژوهشگاه و پيشنهاد اصلاح و بازنگري آن؛
 •     پیگیری و نظارت بر اجرای طرح جامع پژوهشگاه و نظارت بر برنامه هاي عملياتي واحدهاي  سازماني پژوهشگاه؛
 •     بررسي، طبقه بندي و الويت گذاري نيازهاي مرتبط با برنامه ها و فعاليت هاي موجود؛
 •     تهيه و تنظيم جداول مقايسه اي عملكرد اعتبارات در طول سال هاي هر برنامه و مطالعات تطبيقي با ساير دانشگاه و موسسات آموزش عالي و پژوهشي؛
 •     تنظيم موافقتنامه هاي عمراني ( تملك دارايي هاي سرمايه اي ) شامل فضاهاي آموزشي، كمك آموزشي، فضاهاي پژوهشي، تعمير و تجهيز و ...؛
 •     تهيه و تنظيم بودجه تفصيلي و اصلاحيه هاي مربوطه؛
 •     جمع آوري و مقايسه عملكرد مالي  با بودجه هاي تفصيلي مصوب و تكميل فرم هاي لازم به منظور دريافت تخصيص هاي عمراني و جاري؛
 •     نگهداري حساب اعتبارات فصول مختلف بودجه و تهيه جداول مقايسه اي بودجه سال هاي قبل؛
 •     تهيه گزارشات لازم از امور مالي در بخش درآمدهاي عمومي و اختصاصي به تفكيك برنامه ها براي لحاظ مانده؛
 •     شركت در جلسات دفاعيه بودجه در مراجع ذيربط و جلسات توجيهي جهت بررسي اعتبارات درخواستي؛
 •     برآورد اعتبارات جاري و عمراني دستگاه با توجه به لايحه بودجه براي پيش بيني سال آتي وتوزيع ابلاغ اعتبار پژوهشکده ها و حوزه هاي ستادي؛
 •     تهيه و تنظيم ليست بازنشستگان جهت تنظيم و درج در بودجه تفصيلي و دريافت مطالبات پاداش پايان خدمت و اعلام به موسسات ذیصلاح؛
 •     پيش بيني درآمد اختصاصي سال آتي و ارسال به مراجع ذيربط جهت درج در قانون بودجه سال كل كشور و تهيه و تنظيم گزارش پيشرفت فيزيكي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي
 •     تهيه گزارش مربوط به قراردادهاي منعقده توسط اداره تداركات جهت درج در بودجه تفصيلي؛
 •     دريافت تفريغ بودجه و استفاده از آن در اصلاحيه بودجه؛
 •     اجراي طرح هاي مربوط به افزايش‌ كارائي‌ و اثربخشي‌ در ارائه‌ خدمات‌ دولتي‌ و بهبود ميزان‌ پاسخگوئي‌ به‌ مردم‌ ؛
 •     توسعه‌ آگاهي‌هاي‌ عمومي‌ كاركنان‌ دولت‌ به منظور افزايش‌ كيفيت‌ ارائه‌ خدمات‌ و آماده‌ سازي‌ كاركنان‌ دولت‌ براي‌ ارتقاء به‌ رده‌هاي‌ شغلي‌ بالاتر؛
 •     ارزيابي عملکرد و توانمندسازي‌ مديران‌ در زمينه‌هاي‌ بهبود وظايف‌ مديريتي؛‌
 •     اجراي طرح هاي مربوط به تحول اداري، استقرار نظام پيشنهادات، فرهنگ‌ سازماني‌ و بهبود روابط‌ انساني‌ كاركنان‌ پژوهشگاه؛
 •     نياز سنجي آموزشي براي كليه كاركنان، مديران و... و ارائه آن در هيأت اجرايي جهت تصويب؛
 •    برنامه ريزي براي برگزاري دوره هاي مختلف آموزشي و اعلام آنها از طريق تقويم آموزشي؛
 •     تدوين طرح طبقه بندي مشاغل پژوهشگاه و طرح و تصويب آن و درصورت لزوم اصلاح و بازنگري آن در هيات امناي پژوهشگاه؛
 •     بررسي و نظارت بر محتواي آزمون هاي استخدامي،مستخدمين جديد، انتصابات  و دوره هاي آموزشي  از لحاظ انطباق با طرح طبقه بندي مشاغل پژوهشگاه؛
 •    طراحي و سازماندهي واحدها، تنظيم شرح وظايف، ايجاد و اداره نظام پستهاي سازماني (تشکيلات تفصيلي) با توجه به كل سيستم پژوهشگاه؛  
 •     تجزيه و تحليل سيستم هاي سازماني از طريق مطالعه در ارتباطات، فعاليت ها و نحوه تقسيم كار واحدهاي پژوهشگاه و تنظيم و پيشنهاد بهترين روش هاي انجام كار؛
 •     طرح موضوعات مربوط به هيات اجرايي نيروي انساني غير هيات علمي؛
 •     تشکيل و اداره جلسات و طرح موضوعات مربوط به کميسيون دائمي و هيات امناي پژوهشگاه.