مصوبات هیات امناء

مصوبات هیات امناء

  اولین نشست عادی هیأت امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

  دومین نشست عادی هیأت امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 

  سومین نشست عادی هیأت امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

  نشست فوق العاده هیأت امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

  چهارمین نشست عادی هیأت امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

  پنجمین نشست عادی هیأت امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

  ششمین نشست عادی هیأت امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

  نشست فوق العاده هیأت امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

  هفتمین نشست عادی هیأت امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

  نشست فوق العاده هیأت امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

  هشتمین نشست عادی هیأت امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

  نشست فوق العاده هیأت امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

  نهمین نشست عادی هیأت امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

  دهمین نشست عادی هیأت امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

  نشست فوق العاده هیأت امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

  یازدهمین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

  دوازدهمین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

  سیزدهمین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

  چهاردهمین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

  پانزدهمین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

 شانزدهمین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

 هفدهمین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

 هجدهمین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

نوزدهمین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

 بیستمین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

 بیست و یکمین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

بیست و دومین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

بیست و سومین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

 بیست و چهارمین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

بیست و پنجمین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

بیست و ششمین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

بیست و هفتمین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

دستور نهم بیست و هفتمین نشست عادی هیأت امنا (اساسنامه مرکز تشخیص تخصصی بیماری ها)

بیست و هشتمین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

بیست و نهمین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

  سی امین نشست عادی هیأت امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

سی و یکمین نشست عادی هیأت امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

سی و دومین نشست عادی هیأت امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

سی و سومین نشست عادی هیأت امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

سی و چهارمین نشست عادی هیأت امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

سی و پنجمین نشست هیئت امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری  

سی و ششمین نشست هیأت امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری