تست

null برگزاري كارگاه هاي آموزش مجازي ثبت اختراع (وبينار) تابستان 1399 كانون پتنت ايران

قابل توجه اعضای محترم هيئت علمی و کارشناسان محترم پژوهشگاه

با توجه به شرايط موجود در خصوص بيماری کرونا و عدم تشکيل دوره های حضوری آموزشی و نظر به تداوم آموزش مباحث مالکيت فکری در سال 1399 در پژوهشگاه کانون پتنت مجری برگزاری دوره های آموزش مالکيت فکری در کشور قصد دارد مجموعه وبينارهای مرتبط با مالکيت فکری را تابستان 1399 برگزار نمايد.
لينک ثبت نام و تاريخ های برگزاری دوره های کانون پتنت ايران در تقويم برگزاری درج شده است.