مدیریت امور اداری و پشتیبانی

مدیریت امور اداری و پشتیبانی

 

 -اجرای سیاست ها و خط مشی های پژوهشگاه در زمینه های امور اداری استخدامی، رفاهی و عمومی .
 -تهیه و تنظیم آیین نامه ها بخشنامه ها و دستورالعملهای اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذی ربط براساس ضوابط و مصوبات پژوهشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تأیید .
 -رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری .
 -برنامه ریزی در جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز پژوهشگاه و ارائه طرح ها و پیشنهادهای لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هیات علمی و غیرهیات علمی با همکاری مدیریت طرح، برنامه و تحول اداری پژوهشگاه .
 -پیش بینی ترفیع پایه و ارتقا رتبه کارکنان با همکاری واحدهای مربوط  .
 -ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه کارکنان پژوهشگاه  .
- انجام کلیه امور پشتیبانی و خدماتی پژوهشگاه و ارائه آن به واحدهای مختلف .
 -تهیه و اجرای طرح های مربوط به رفاه عمومی کارکنان .
 -برنامه ریزی و نظارت بر روشهای مطلوب اداره امور استخدامی پژوهشگاه .
 -اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی های لازم .
- همکاری در تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف نمودار و پست های سازمانی پژوهشگاه با مدیریت طرح برنامه و تحول اداری پژوهشگاه .
- نظارت بر امور حضور و غیاب طرح تمام وقت ، اضافه کاری و انتصاب کارکنان (هیات علمی و غیرهیات علمی).
- مشارکت در جلسات و کمیسیون های مرتبط و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم .
- انجام کلیه امور انبارداری پژوهشگاه .
- رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم .
- نظارت بر مسائل ایمنی و بهداشت محیط کار و نظارت بر حسن استفاده و بهره برداری صحیح از مواد، تجهیزات و سایر امکانات مورد نیاز تحقیقات .
- انجام امور مربوط به ارزیابی عملکرد کارکنان غیر هیات علمی پژوهشگاه .
- همکاری با اداره حراست در زمینه حفاظت از ساختمانها اموال و تأسیسات .
- انجام تعمیرات اساسی به منظور احیاء و نگهداری ساختمانها و تأسیسات موجود پژوهشگاه .
- شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان .
- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق .