جوایز بین المللی

     

عنوان افتخار

نام نام خانوادگی

استاد نمونه

دکتر محمد حسین صنعتی

پژوهشگر نمونه

دکتر مهدی صادقی

سرامد علمی

دکتر دینا مرشدی

سرامد علمی

دکتر مهدی محمدی