ارتباط با اداری

ارتباط با اداری

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

تصاویر

علی هاطف سلمانیان

معاون پشتیبانی

109

 

رضا امینی

مدیر امور اداری پشتیبانی

308

 

محمد رضا شوقی

کارشناس مسئول امور عمومی و رفاهی

251

 

علیرضا بابائی

کارشناس امور اداری

274

 

 

کیومرث ذرعچی

کارشناس مسئول دفتر فنی و تاسیسات

284

 

محمد معینی

کارپرداز

259

 

 

پریسا جوادیان

کارگزینی

354

 

زهرا مسی بیگی

کارگزینی

دفتر معاونت پشتیبانی

4484

108

 

ساناز شهنازی

کارگزینی

262

 

محمد یزدانی

انباردار

278