سیاست گذاری و اهداف

برنامه های راهبردي معاونت فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

 راهبرد اول تقویت جایگاه حوزه فرهنگ، افزایش ترویج و توسعه فضاهاي فرهنگی با رویکرد  آسیب شناسی و کار آفرینی فرهنگی

هدف اول: غنا بخشیدن به منابع علمی-  فرهنگی و تربیتی

هدف دوم:  فضاسازي فرهنگی براي توسعه فعالیت هاي فرهنگی اساتید ،کارکنان و دانشجویان

راهبرد دوم:

جهت دهی و هدف مند نمودن بر فعالیت هاي علمی و فرهنگی

ارزیابی و پایش فعالیت فرهنگی پژوهشگا ه

تدوین برنامه ها و سیاست هاي کلان

راهبرد سوم:

طراحی و توسعه دوره هاي آموزشی و فرایندهاي مرتبط با تقویت فرهنگی هدف در بخش آموزشی

هدف اول: توانمندسازي نیروي انسانی و ارتقاي مهارت هاي فردي و اجتماعی و فرهنگی

هدف دوم: استفاده از نیروهاي متخصص در حوزه فرهنگی و موسسه های فرهنگی

راهبرد چهارم:

مشارکت مؤثر بخش فرهنگ در حوزه هاي مجازي

هدف اول: تقویت، توسعه، ساماندهی و قانونمندي فضاي مجازي

هدف دوم: تهیه و ارایه محتواي فرهنگی با قابلیت استفاده در فضاي مجازي

هدف سوم: تقویت و به روز رسانی فعالیت  فرهنگی

هدف چهارم: نشر ارزش هاي فرهنگی

هدف پنجم: ایجاد بسترهاي تعامل با مخاطبین

راهبرد پنجم:

هدف اول: تقویت ارزش هاي اخلاقی و باورهاي دینی

هدف دوم: بازشناسی ارزش هاي اسلامی و انقلابی و افزایش بینش سیاسی  اجتماعی

هدف سوم: تکریم علم و عالم به عنوان مهمترین رکن اساسی فعالیت فرهنگی

 راهبرد ششم:     (آموزشی)

برنامه ریزي و ساماندهی کیفیت و چگونگی حضور فردي و اجتماعی متناسب با نیازها و مقتضیات روز

هدف اول: ارتقاء آداب و مهارت هاي زندگی فردي، اجتماعی اساتید، کارکنان­ و دانشجویان و تسهیل روند جامعه پذیري فرهنگی آنان

هدف دوم: جلوگیري از بروز و شیوع آسیب هاي فرهنگی، روانی و اجتماعی  اساتید، کارکنان و دانشجویان

هدف سوم: غنا بخشیدن و تقویت فرهنگی زندگی اجتماعی

هدف چهارم: افزایش نظم و ارتقاي خدمات فرهنگی و اجتماعی

راهبرد هفتم:

همکاري نظام مند و هدف دار بودن

هدف اول: جلب مشارکت ، حمایت  از سازمان هاي فرهنگی برون سازمانی در جهت اجراي برنامه هاي فرهنگی در پژوهشگاه

هدف دوم: ارتقا و تقویت حوزه ارتباطات و همکاري هاي فرهنگی

هدف سوم: تعمیم فعالیت هاي فرهنگی اساتید ،کارکنا ن دانشجویان

راهبرد هشتم:

اصلاح و تقویت تشکیل معاونت مستقل فرهنگی

هدف اول: تقویت حوزه مدیریت فرهنگی و توسعه و توزیع منابع انسانی در حوزه هاي فرهنگی

هدف دوم: افزایش نظم و انضباط کاري و ارتقاي خدمات فرهنگی و اجتماعی در پژوهشگاه

راهبرد نهم:

زمینه سازي، توسعه و ساماندهی فعالیت هاي فرهنگی

هدف اول: افزایش روحیه خودباوري، شکوفایی خلاقیت ها و استعدادها

هدف دوم: فعالیت و فضاسازي فرهنگ براي گسترش فرهنگ، دانش و پژوهش هویت محور مبتنی بر هویت ایرانی  اسلامی در جهت ارتقاء سطوح مختلف فرهنگی و اجتماعی

راهبرد دهم:

طراحی و انجام پژوهش ها و مطالعات متناسب با نیازها و برنامه ریزي ها و فعالیت هاي فرهنگی

هدف اول: کشف نیازها و معضلات روز فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه

هدف دوم: برنامه ریزي علمی و دقیق براي ساماندهی مسائل فرهنگی

هدف سوم: جلوگیري از اجراي برنامه هاي انتزاعی و نامتناسب

هدف چهارم: توسعه و تقویت علوم انسانی  اسلامی با تأکید بر دانش علمی و فرهنگی

راهبرد یازدهم:

توسعه حضور و مشارکت فرهنگی بانوان مبتنی بر الگوي ارزشی زن مسلمان

هدف اول: ارائه الگوي نوین ارزشی در خصوص حضور بانوان در صحنه هاي مختلف

هدف دوم: افزایش حضور مثبت بانوان و توسعه مشارکت هاي سیاسی و فرهنگی و اجتماعی آنان

هدف سوم: استفاده از توانمندي ها و ظرفیت بالاي بانوان در فعالیت هاي فرهنگی و علمی

راهبرد دوازدهم:

جهت گیري تربیت سیاسی  اجتماعی دانشجویان

 

سیاست گذاری فرهنگی