English
ورود
به پرتال اداره آموزشهای تخصصی و تحصیلات تکمیلی خوش آمدید
امور مربوط به دانشجویان میهمان

امور مربوط به دانشجویان میهمان 

کارمند:

خانم جوادیان

شرح وظائف :     

-          تهیه فهرست دانشجویان میهمان

-          بایگانی و ثبت پرونده دانشجویان میهمان

-          تنظیم قرارداد بین دانشجویان میهمان و اعضای هیئت علمی پژوهشگاه

 فرم مالکیت فکری

فرم دانشجوی مهمان

فرم قرارداد دانشجوی مهمان

توسعه توسط پرتال سازمانی سورن سیستم شریف