امور مربوط به دانشجویان میهمان

امور مربوط به دانشجویان میهمان

کارمند:

خانم جوادیان

 

شرح وظائف :     

  •      تهیه فهرست دانشجویان میهمان
  •      بایگانی و ثبت پرونده دانشجویان میهمان
  •      تنظیم قرارداد بین دانشجویان میهمان و اعضای هیئت علمی پژوهشگاه

 فرم مالکیت فکری

فرم دانشجوی مهمان

فرم قرارداد دانشجوی مهمان