امور مربوط به دانشجویان میهمان

امور مربوط به دانشجویان میهمان

کارمند:

خانم زهرا احمدی

 

شرح وظائف :     

  •      تهیه فهرست دانشجویان میهمان
  •      بایگانی و ثبت پرونده دانشجویان میهمان

 فرم مالکیت فکری

فرم تقاضای همکاری دانشجویان مهمان