امور مربوط به کارآموزان

امور مربوط به کارآموزان

کارمند:

خانم پريسا جواديان

شرح وظائف :     

  •         ارائه فرم های کارآموزی به متقاضیان و یا دریافت فرم های کارآموزی پر شده از طریق سایت پژوهشگاه
  •         نظارت بر تنظیم قرارداد کارآموزی بین عضو هیئت علمی و کارآموز
  •          نظارت بر برگزاری امتحان در انتهای دوره کارآموزی و اعطای گواهی نامه کارآموزی

 

 

آئین نامه کارآموزی پژوهشگاه

قرارداد کارآموزی  

فرم دانشجويان همکار طرح و کارآموزان  جدید

تعهد نامه کارورزی