امور مربوط به کارآموزان

امور مربوط به کارآموزان

کارمند:

خانم زهرا احمدی

شرح وظائف :     

  •         ارائه فرم های کارآموزی به متقاضیان و یا دریافت فرم های کارآموزی پر شده از طریق سایت پژوهشگاه
  •         اعطای گواهی نامه کارآموزی
  • صدور حکم کار آموزی برای استاد مربوطه

 

 

آئین نامه کارآموزی پژوهشگاه

 

فرم دانشجويان همکار طرح 

تعهد نامه کارورزی

      فرم کارآموزان