امور مربوط به فارغ التحصیلی

امور مربوط به فارغ التحصیلی

کارمند:

حسین دوستدار

شرح وظائف :     

 انجام  گزارشات فارغ التحصیلی

صدور گواهی موقت فارغ التحصیلی

صدور دانشنامه و ریز نمرات رسمی

لغو تعهد آموزش رایگان

رسیدگی به نامه های ارجاعی در این حوزه