امور دانشجویی

امور دانشجویی

کارمند:

حسین دوستدار

             
شرح وظائف :     

اسکان. تغذیه، پرداخت وام، وسایل کمک آموزشی، امور خوابگاه ها


آئین نامه ها:

آئین نامه شورای صنفی

آئین نامه کمیسیون موارد خاص

آئین نامه انضباطی دانشجویان

آئين نامه و مقررات انضباطی سکونت در خوابگاه های دانشجویی پژوهشگاه