English
ورود
به پرتال اداره آموزشهای تخصصی و تحصیلات تکمیلی خوش آمدید
خدمات آموزشی

خدمات آموزشی

 

 ثبت نام :

کارمند:

پریسا جوادیان

شرح وظائف :     

ثبت نام دانشجویی (دانشجویان جدید، درخواست فرصت مطالعاتی، درخواست بورسیه) - مرخصی - حذف ترم - مهمانی - انتقالی - صدورمجوز ثبت نام -بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو از نظر سنوات تحصیلی و حضور مداوم .
              
ثبت سوابق تحصیلی:

 شرح وظائف :     

صدور چک لیست حضور و غیاب دانشجویان – صدور کارنامه - بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو از نظر ترمهای مشروطی. کمیسیون موارد خاص

              
 بایگانی :

شرح وظائف :                                                                        

بایگانی مکاتبات در پرونده ها.

 

 

 

توسعه توسط پرتال سازمانی سورن سیستم شریف