مدیر آموزش های تخصصی و تحصیلات تکمیلی

مدیر آموزش های تخصصی و تحصیلات تکمیلی
دکتر مهدیه سلیمی-دکتری ژنتیک پزشکی

شماره تماس:44787382-021

شماره دفتر آموزش: 44787418-021

آدرس پست الکترونیکی:               salimi[at]nigeb.ac.ir
کارمندان

آقای حسین دوستدار  شماره تماس:44787301-021 الی 10 داخلی 343                  

 زهرا احمدی             شماره تماس:44787301-021 الی 10 داخلی 182