ارتباط با ما

اتوبان تهران -كرج،كيلومتر 15،شهرك علم و فناوري پژوهش ،بلوار پژوهش، پزوهشگاه ملي و مهندسي ژنتيك و زيست فناوري-طبقه اول-واحد آموزش

کدپستی: 1497716316

صندوق پستی:161/14965

تلفن مستقیم واحد آموزش :44787418

تلفن پژوهشگاه: 44787301 الی 10 داخلی- ریاست واحد آموزش سرکار خانم دکتر لهراسبی: 4421 - داخلی آقای دوستدار:343 -داخلی خانم جوادیان: 4469

Email: education@nigeb.ac.ir ایمیل آموزش: