English
ورود
به پرتال پژوهشکده زیست فناوری پزشکی خوش آمدید
عنوان طرح

 

طرحهای در دست اجرای پژوهشکده  زیست فناوری پزشکیعنوان طرح

نام مجری

نوع طرح (پژوهانه)

ردیف

بررسی اثر ضد سرطانی کاربرد همزمان ويروس و ژن درمانی بر روی سرطان معده

دكتر آل ياسين

94

1.        

بررسی تغییرات  اپی ژنتیک در دو ژن  هدف در بیماران مبتلا به سرطان معده

دكتر آل ياسين

95

2.        

بررسی تاثیر mir3401 در بیان ژن‌های گیرنده‌های دوپامین در رده سلولی سرطان سینه MCF7

دکتر آهنگری

94

3.        

بررسي بيان ژن هاي گيرنده هاي سروتونيني(5HTR2a &5HTR3a)، گاما آمينو بوتيريک اسيد(GABA) و  آنزیم مو نو آمین اکسیداز (MAO-A) در بيماران مبتلا به سرطان ریه با یاخته های غیر کوچک(NSCLC)

دکتر آهنگری

 

95

4.        

استفاده از نانوذرات سیلیکا دوپ شده با مهار کننده ی GSK3b برای پیشگیری از تکثیر سل لاین سرطان سینه

دکتر تفرشی

95

5.        

استفاده از نانوذرات زیست‌تخریب‌پذیر حساس به محرک کونژوگه شده با مهارکننده GSK3b برای پیشگیری از تکثیر سل‌لاین سرطان سینه MCF-7

دکتر ‌تفرشی

94

6.        

نقش آسکوربیک‌اسید در بازبرنامه‌ریزی سلولهای سرطانی سینه بوسیله کلاستر miR-302/367 و تاثیر آن بر بیان  مارکرهای تهاجم و رگزایی

دکتر جاوری

94

7.        

تاثیر miR-16 و miR-34a بر تکثیر و تهاجم در رده های سلولی سرطان پستان

دکتر جاوری

95

8.        

بررسی سینترژیسم احتمالی استفاده توام Avastin و siRNA فاکتور رشد اندوتلیال عروقی بر مهار آنزیوژنز در سلولهای سرطان سینه انسانی

دکتر دیزجی

94

9.        

بررسی اثر استاتِين  بر رشد و پروسه انتقال از اپی تليال به مزانشيمی سلولهای سرطان پروستات

دکتر دیزجی

95

10.    

بررسی اثرات نانوذرات اکسيد آهن سوپرپارامگنتيک پوشش داده شده با پليمرهای دارای بار الکتريکی مختلف بر فرآيند فيبريلاسيون پروتئينهای بتاآميلوئيد و پروتئين آلفاسی نوکلئين

دکتر راهب

94

11.    

بررسي تاثير نانوذرات اكسيدگرافن با ريبونوكلئوتيدهاي مداخله‌گر RNA طويل غيررمزگذارٍSOX2OT  بر سلولهاي تراتوكارسينوماي جنيني NT2

دکتر راهب

95

12.    

بررسي تاثير نانو ذرات ابر مغناطيس اكسيد آهن در تركيب با ريبونوكلئوتيدهاي مداخله گر RNA طويل غير رمز گذارٍSOX2OT  بر سلولهاي تراتوكارسينوماي جنيني NT2

دکتر راهب

صندوق

13.    

مطالعه الگوی بیانی ژن کالومنین انسانی در سلول‌های سرطانی پستان

دکتر زمردی‌پور

94

14.    

بررسی اثر میکروRNA  اختصاصی ضد کالومنین در ردۀ سلولی سرطانی پستان

دکتر زمردی‌پور

95

15.    

بررسی نقش ژن piwil2 در خصوصیات تهاجمی رده سلولی LNCap سرطان پروستات

دکتر سلیمانپور

94

16.    

بررسی نقش ژن piwil2 در خصوصيات تهاجمی رده سلولی MCF7 سرطان پستان

دکتر سلیمانپور

95

17.    

بررسی الگوی بیان و متیلاسیون پروموتر ژن ELF5در نمونه بافت پستان و خون بیماران مبتلا به سرطان پستان به عنوان بیومارکر احتمالی پیش آگهی

دکتر سلیمی

95

18.    

تولید وکتورهای AAV حامل    sFLT01    به عنوان دارویی  برای مهار نو رگزایی و کاهش دانسیته عروق داخل تومور

دکتر سهیلی

94

19.    

دست ورزی مولکول sFLT01 برای امکان اتصال وابسته به PH جهت افزایش بازیابی مولکل و افزایش پتانسیل خنثی سازی VEGF

دکتر سهیلی

95

20.    

ساخت و ارزيابي داربست هاي پلي كاپرولاكتون تقويت شده با نانوذرات ال دي اچ به روش ترکيبي فروشويي ذره­اي و انجماد خشک به منظور استفاده در مدل سه بعدي  مطالعه سرطان

دکتر شفیعی

95

21.    

بررسی کمی میزان بیان ژنهای Dnmt1,3 و 2 Tet1,به ترتیب دخیل در متیلاسیون و دمتیلاسیون DNA در رده سلولی MCF7 سرطان سینه در اثر تیمار با تیموکوئینون گیاه سیاه دانه

دکتر صابونی

94

22.    

بررسي اثرات ضد سرطانی بتانين استخراج شده از چغندر قرمز در کشت سلول­هاي  آستروسایتومای انسانی رده­ی 1321N1

دکتر صابونی

95

23.    

مدل‌سازی افزایش پایداری در تصمیم‌گیری سلول‌های بنیادی برای مقاومت در برابر سرطانی‌شدن

دکتر صادقی

94

24.    

ترکیب داده های بیان ژن ها بدست آمده از ریزآرایه سلول های سرطانی

دکتر صادقی

95

25.    

بررسی واریانت‌های فارماکوژنتیک سرطان پستان جهت توسعه فناوری تشخیص، پیش‌آگهی و انتخاب دارویی موثر در بیماران

دکتر صنعتی

94

26.    

استفاده از پانل NGS بر روي 32 فرد با سرطان پستان ارثي انتخاب شده بر اساس الگوي ACMG

دکتر صنعتی

95

27.    

توسعه ی فناوری هورمون رشد انسانی نوترکیب

دکتر صنعتی

فناوری

28.    

ارزیابی فراوانی بروز میکرونوکلئی در لنفوسیت‌های خون محیطی در بیماران مبتلا به سرطان مری پس از درمان رادیوتراپی و کموتراپی

دکتر عباسی

94

29.    

ارزیابی اثر درمانی داروی پمترکسید در بیماران مبتلا به سرطان ریه بر حسب پلی مورفیسم ژن های TSو  MTHFR در جمعیت ایرانی

دکتر عباسی

95

30.    

بهينه سازی بيان و توليد آزمايشگاهی فرم فعال رتاواز در ميزبان باکتريائی اشريشياکلی و بررسی فعاليت بيولوژيک آن

دکتر فتحی

نوع 4

31.    

بررسي اثر مهاركننده EZH2 و BMI1 بر بيان ميكرو RNA هاي انكوژنيک و تومورساپرسوري در لاينهاي سلولي گليوبلاستوما

دکتر فتحی

95

32.    

تاثیر مهار CXCR القاء شده توسط miR-146a بر تکثیر و تهاجم رده های سلولی سرطان کولورکتال

دکتر فخر طه

95

33.    

تاثیر miR-195 بر بیان مارکرهای تهاجم و رگزایی در سلولهای سرطانی کولون انسان

دکتر فخرطه

94

34.    

طراحی ساخت و ارزیابی آزمایشگاهی و حیوانی داربست مناسب جهت کاربرد در بازسازی هدایت شده بافت سخت

دکتر فقیهی

94

35.    

عامل دار نمودن دوگانه نانو حامل اکسید گرافن جهت بهبود انتقال ژن به سلولهای سرطانی پستان

دکتر فقیهی

95

36.    

بررسي تاثير بيش‌بيان OCT4B1 بر فرآيند انتقال اپيتليالي- مزانشيمي در روند متاستاز

دکتر کبیرسلمانی

94

37.    

مهار همزمان مسيرهای سيگنال دهی Wnt گيرنده های غشائی تيروزين کينازی و سوئيچ های مولکولی در سلولهای سرطانی پستان بر مبنای نانوحامل های طراحی شده

دکتر گردانه

مشترک تربیت مدرس

38.    

تاثیر آستازانتین بر بقاء سلولهای سرطان پستان

دکتر گردانه

94

39.    

تاثیر شيكونين بر بقاء و رشد سلولهای سرطان پستان

دکتر گردانه

95

40.    

بررسی تغییرات بیان ژن BMI1 در بیماران مبتلا به سرطان کلورکتال

دکتر محجوبی

94

41.    

بررسي تغييرات بيان ژن BMI1  در بيماران مبتلا به سرطان پستان

دکتر محجوبی

95

42.    

بررسی فراوانی جهش های اگزونهای یک و پنج ژن Axin1 در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان کولورکتال

دکتر محمد گنجی

95

43.    


سنجش کمی بیان ژن HIF-1a در شناسایی مراحل توموری در سرطان بافت سنگفرشی مری

(squamous Cell Carcinoma of Esophagus)

دکتر محمدگنجی

94

44.    

ارتقای فعاليت فتوکاتاليتيکی دی اکسيدتيتانيوم از طريق ساخت نانوذرات دوپه شده با نافلزات و بررسی کاربرد آنها در پرواکسيدانت درمانی سرطان

دکتر موسوی

نوع 4

45.    

اثرات مهار ژن نوکلئوستمین به واسطه siRNA بر رشد و سرنوشت سلول‌های سرطانی KG1a

دکتر موسوی

94

46.    

بررسی اثر ات مهار کننده های اتوفاژی بر حساس نمودن رده های  سلولهای خونی KG1a و NB4  به تمایز درمانی با All-trans retinoic acid

دکتر موسوی

95

47.    

بررسی جهش‌های فارماکوژنتیک CYP2C19 با استفاده از روش تشخیصی Reverse dot blot در جهت ساخت کیت تشخیصی

دکتر هوشمند

94

48.    

بررسی بیومارکرهای ژنتیکی و پروتئینی موجود در سرطان ریه جهت شناسایی بیومارکرهای معتبر

دکتر هوشمند

95

49.    

پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریهای متابولیک

دکتر هوشمند

فناوری

50.    

 

 

 

توسعه توسط پرتال سازمانی سورن سیستم شریف