اعضا شورا با ساختار و قالب

ساختار سازمانی

 • دکتر جواد محمدی

  رئیس شورای مرکز رشد- ریاست پژوهشگاه

 • دکتر کسری اصفهانی

  نایب رئیس شورا- مدیر مرکز رشد

 • دکتر علی هاتف سلمانیان

  معاون پشتیبانی و نیروی انسانی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک

 • مهندس سعید فروزنده

  دبیر شورای مرکز رشد

 • دکتر سید سجاد مروجی

  مدیر عامل شرکت سلامت الکترونیک برکت (کارشناس خبره در حوزه اقتصادی و فناوری)

 • دکتر رضا شفاعی

  معاون فناوری

 • دکتر سید صفاعلی فاطمی

  مدیر عامل شرکت زیست فرآیند صنعت صبا (عضو مدعو)

 • دکتر محسن صیقلی

  مدیر و رئیس هیات امنا کسب و کار استان البرز